Regulamin EskadryZasady ogólne

1. 13 Wirtualna Eskadra Lotnictwa Taktycznego (dalej 'Eskadra') składa się z wirtualnych pilotów latających na symulatorze Falcon 4.0

2. Eskadrą dowodzi grupa pilotów tworzących Dowództwo Eskadry. Skład DE podany jest w dziale Dowództwo Eskadry. Na czele Dowództwa Eskadry stoi Dowódca Eskadry, do którego należy ostateczne słowo co do decyzji podejmowanych w Eskadrze.

3. Członkostwo w Eskadrze ma charakter dobrowolny. Każdy, o ile wykaże się zaangażowaniem i znajomością podstawowych zasad latania i walki powietrznej może stać się jej członkiem.

4. Bez zgody Dowództwa członek 13WELT nie może należeć do innej eskadry, której podstawą działania jest symulator Falcon 4.0 w jakichkolwiek jego odmianach.


Piloci

5. Każdy pilot Eskadry, oprócz rekrutów, otrzymuje stopień oficerski przyznawany na podstawie doświadczenia zdobytego w Eskadrze. Stopnie to kolejno: Podporucznik, Porucznik, Kapitan, Major, Podpułkownik, Pułkownik.

6. Każdy pilot Eskadry posiada własny Profil Pilota, który jest zamieszczony w dziale Piloci. Profil ten nie jest tożsamy z profilem funkcjonującym w symulatorze Falcon 4.0 przechowywanym w pliku o rozszerzeniu .lbk.


Misje

7. Poprzez misje oficjalne rozumie się loty bojowe wykonywane w sposób maksymalnie 'as real' zgodnie z najlepszą praktyką wirtualnego pilota. Mogą to być misje w ramach prowadzonej w Eskadrze kampanii, misje na zewnętrznych ogólnodostępnych serwerach Falcona oraz inne misje wykonywane wspólnie z innymi eskadrami Falcona 4.0.

8. W misji oficjalnej uczestniczyć musi co najmniej dwóch pilotów w stopniu co najmniej podporucznika.

9. Nadrzędnym i bezwzględnym celem w każdej misji oficjalnej jest bezpieczny powrót pilota i maszyny do bazy.

10. Statystyki (zestrzelenia, statusy, nalot) z misji oficjalnych dodawane są do profilu pilotów, którzy brali udział w locie.

11. Szczegółowe zasady wykonywania misji oficjalnych określone są w odrębnym topicu na forum Eskadry.

12. Poprzez misje nieoficjalne rozumie się wszystkie pozostałe loty wykonywane przez co najmniej dwóch członków Eskadry. M.in. loty szkoleniowe, treningowe, testowe, loty typu dogfight itd.

13. Statystyki z misji nieoficalnych nie są dodawane do profilów pilotów.

14. Wszystkie odbyte misje oficjalne i nieoficjalne muszą być zapisywane przez pilotów w dziale Flight Log.


Rekruci i szkolenie

15. Eskadra przyjmuje nowych pilotów wg zasad zamieszczonych w dziale Rekrutacja. Nie wszyscy kandydaci muszą się dostać na stanowisko rekruta, Eskadra ma prawo odmówić przyjęcia osobom nie spełniającym jej oczekiwań.

16. Uczestnicy zaakceptowani na stanowisko Rekruta zostają poddani szkoleniu mającemu na celu wdrożenie ich do sprawnego posługiwania się symulatorem.

17. Proces szkolenia kończy się egzaminem. Pomyślne zdanie egzaminu owocuje awansem na stopień Podporucznika.

18. Szczegółowe zasady, przebieg i program szkolenia określa wewnętrzny regulamin dostępny na forum Eskadry.


Instruktorzy

19. Status Instruktora może zostać przyznany Pilotowi o stopniu oficerskim co najmniej Kapitana. Pilot starający się o status Instruktora powinien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, wolnym czasem, być często dostępnym on-line i posiadać umiejętność przekazywania wiedzy.

20. Instruktor jest odpowiedzialny za wdrożenie przydzielonych mu Rekrutów w środowisko symulatora Falcon 4.0 wg wcześniej ustalonych zasad szkolenia.


Aktywność

21. Od 1 listopada 2017 cała Eskadra przechodzi w stan rezerwy w związku ze zbyt niską aktywnością pilotów.

22. Nie ma wymagań co do minimalnej aktywności w lotach online.

23. Dowództwo Eskadry może podjąć decyzję o wznowieniu pełnej działalności Eskadry co może wiązać się ze zmianą wymagań dotyczących aktywności.Dowództwo

24. W skład Dowództwa Eskadry (DE) wchodzą Dowódca Eskadry (CO), Zastępca Dowódcy (XO) i opcjonalnie inni wyznaczeni Piloci.

25. Zadaniem DE jest czuwanie nad sprawnym funkcjonowaniem Eskadry. Do podstawowych obowiązków DE należą:

-Przeprowadzanie rekrutacji i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem szkolenia rekrutów
-Motywowanie Pilotów do podnoszenia własnych umiejętności
-Wybór wersji symulatora używanego przez Eskadrę
-Organizowanie wspólnych lotów z innymi eskadrami Falcona 4.0
-Promowanie Eskadry w środowisku miłośników symulatorów i lotnictwa
-Sporządzanie corocznych statystyk w oparciu o Flight Log
-Podejmowanie decyzji o przyznawaniu Pilotom awansów
-Podejmowanie decyzji odnośnie degradacji bądź usunięciu Pilota z Eskadry (patrz Etykieta)
-Uczestniczenie w lotach na takich samych zasadach jak wszyscy Piloci

-Administrowanie stroną www Eskadry oraz moderowanie forum Eskadry
-Dbanie o profesjonalny image Eskadry

26. W związku z przejściem Eskadry do rezerwy, część podpunktów z punktu 25. uznaje się za nieobowiązujące.

27. Przy podejmowaniu kluczowych dla Eskadry decyzji, Dowództwo Eskadry powinno w miarę możliwości konsultować się z resztą Pilotów.

28. Wybrane obowiązki DE mogą w miarę potrzeb być wykonywane przez innych wyznaczonych Pilotów.


Etykieta

28. Członkowie Eskadry powinni dbać o jej profesjonalny image.

29. Członkowie Eskadry powinni stosować się do ogólnoprzyjętych zasad kultury osobistej.

30. Członkowie Eskadry powinni mieć świadomość, że wypowiadając się na ogólnodostępnych forach mają wpływ na to jak postrzegana jest Eskadra z zewnątrz.

31. Szczegółowe zasady stosowania znaków, symboli i godła Eskadry (prefiksy nicków, banery, avatary) określone są w odrębnym topicu na forum Eskadry.

32. Pilot może zostać zdegradowany w przypadku:

- naruszenia Regulaminu Eskadry,
- mało poważnego i lekceważącego stosunku do uczestnictwa w Eskadrze,
- nieprzyjaznego nastawienia do pozostałych pilotów,
- działania na szkodę Eskadry

33. W skrajnych przypadkach Pilot może być usunięty z Eskadry. Decyzja o degradacji lub usunięciu Pilota leży w gestii Dowództwa Eskadry.


Pozostałe sprawy organizacyjne

34. Każdy członek Eskadry ma obowiązek znać i stosować się do niniejszego regulaminu.

35. Regulamin Eskadry decyzją Dowództwa Eskadry może ulegać zmianom.

36. W tych kwestiach związanych z Eskadrą, które nie są ujęte w niniejszym regulaminie głos decydujący ma Dowództwo Eskadry.

Autor strony: Miszon; Elementy graficze: Zofia Strzelecka; Emblemat eskadry na podstawie emblematu 1 ELT: Banan